Sdružení přátel Pardubického kraje

Firma František Kostelecký v Pardubicích a její reklama


01. 02. 2009 Jedna z nejslavnějších pardubických fi rem, specializujících se na výrobu barvy a laky, vznikla již v únoru roku 1888 na Bílém předměstí. Jednalo se zpočátku o nenápadný obchod, nad nímž se skvěl fi remní nápis Barvy Kostelecký Oleje. Písmena byla v bílé barvě na temné podkladě, zdálky dobře viditelná. V levé části od vchodu byl fi remní štít bílé barvy a tmavých písmen se stejným textem, uprostřed byly hodiny. Zákazníka vítaly tři poměrně malé a nenápadné výlohy. Jak udává jeden ze zachovalých pardubických adresářů z počátku 20. století, pracovalo ve fi rmě celkem 6 obchodních sil, z toho tři obchodní cestující. Zbytek personálu tvořili tzv. obchodní sluhové. Později přibylo ještě 5 baliček.1) Firma se však velmi rychle vypracovala na odborný závod, jak o tom vypovídá text z regionálního tisku: „Postupem doby, která přinášela netušený rozmach v průmyslu strojařském, nábytkářském, automobilismu, přibývaly i požadavky, kladené zákazníky na obchodníka.

Bylo třeba míti velký výběr dobrého a stále čerstvého zboží. Touto cestou kráčel i zakladatel fi rmy Kostelecký. Vyhověl diktátu doby i své přirozené touze po vyšší úrovni obchodu – přeměnil svůj obchod v čistě odborný závod.“2) Firma se specializovala na výrobu tzv. pravého asfaltového laku a pravé lněné fermeže. Později rozšířila svůj sortiment o mazadla, fasádní barvy, známý suřík a především o asi nejpopulárnější svůj výrobek „Duratol“, patřičně prezentovaný v tisku. Na spoluvedení se podílela i Kosteleckého manželka Alžběta. V roce 1929 František Kostelecký zemřel a fi rmu převzal jeho syn Ladislav s manželkou Libuší.3) Výroba se rozšířila a byly zavedeny nové výrobní metody. Známé byly nátěry na střechy, olejové a lihové laky, vaseliny, mazadla na vozy. Fermež fi rma skladovala ve „vagónovém“ množství.
Heslem fi rmy se stalo „Vždy“.4) Firma přečkala zásobovací potíže druhé světové války. Roku 1948 byla znárodněna. Reklamu fi rmy F. Kostelecký (především v tisku) lze velmi dobře sledovat od počátku 20. století. Určitě nejzdařilejší reklamou byla ta, jenž byla doplněna o fi remní značku v podobě známého trojúhelníku, v jehož středu bylo umístěno písmeno K. Horní část byla zakončena stříškou. Levá část trojúhelníku měla dvojitou linku. Trojúhelník se používal v různých velikostech, podle velkosti inzertního pole. Lze ho též vysledovat i ve fi remní korespondenci. V hlavičkách fi remních papírů byl umístěn vždy v pravém horním rohu, pod ním dobře zapamatovatelný rok založení fi rmy 1888.5) V některých případech se v trojúhelníku objevuje celé příjmení. „Kosteleckého trojúhelník“ je doložen v celé řadě tzv. almanachů, kde se fi remní značky a ochranné známky objevovaly většinou v zadní (inzertní) části, například v Almanachu Pardubice z roku 1930 nebo v publikaci Český svět Pardubicím z roku 1924. Ovšem fi rma používala mnohem rozsáhlejší a variabilnější inzertní reklamu. V roce 1902 otiskla v již uváděném adresáři text: F. Kostelecký v Pardubicích vyrábí a doporučuje dobré jakosti a levně: barvy, modř, laky, mazadlo na vozy, vazelin a mazání na obuv. Udržuje stálý sklad strojních ruských olejů, sody, sádry, křídy, hlinky, štětců a zboží materiálního ve velkém. Hlavní sklad umělých hnojiv. Sklad dalmatského karbidu. Rámeček inzertního pole byl poplatný tehdejšímu secesnímu umění, čili zdoben ornamentálními rostlinnými vzory.6)
V roce 1911 vyšla publikace F. K. Potěšila, která umožnila reklamní prezentaci mnoha fi rmám, mimo jiné i fi rmě F. Kostelecký. V textu přibyl sortiment nabídky prodeje „…vyrábí a doporučuje české mazadlo na vozy, vaselinu žlutou a černou, barvy třené a suché, modř patentní na prádlo. Udržuje stále hojný sklad olejů, klihů, štětců a zboží materiálního. Tovární sklad superfosfátu, kainitu, chilského ledku, hnojivé sádry a mletého vápence.“7) Zajímavý případ pouhé rezervace, kdy reklamní pole ale zůstalo již prázdné je doložen z roku 1919 ve Východočeském republikánu. Čtenář se pouze dočetl: Reservováno pro fi rmu F. Kostelecký v Pardubicích a fi liálku v Rovném n. Řípem.8)
Z roku 1923 se ve stejném regionálním periodiku objevovala často reklama fi rmy s tímto textem: Bodré české mazadlo na vozy, vaselinu a oleje vyrábí a nabízí F. Kostelecký, Pardubice. Na skladě: superfosfát, kainit, kostní moučka. Klasická fi remní značka s trojúhelníkem tentokrát chyběla.9)
O rok později fi rma pozměnila reklamní text: Dobré mazadlo na vozy, vaselinu a oleje vyrábí a nabízí F. Kostelecký, Pardubice. Na skladě úsporné speciální olej na elektromotory. 10) Pro zajímavost podobný sortiment nabízela v Chrudimi fi rma Bratři Pospíšilové.11) V roce 1925 se fi rma „vrátila“ ke svému oblíbenému reklamnímu trojúhelníku. Text byl opět pozměněn: Fermež, lak asfaltový, mazadla, oleje, vaseliny F. Kostelecký, Pardubice, 1888.12)
S prvním rokem hospodářské krize (ČSR bylo však vážněji zasaženo až v roce 1930) fi rma uveřejňuje ve sledovaném periodiku Východočeském republikánu vedle svého trojúhelníku i delší a nápaditější reklamní text: Šetřete zdraví a peníze! Za sychravých a vlhkých podzimních dnů mažte boty a kůži vůbec vaselinou fi rmy F. Kostelecký, Pardubice.13) V souvislosti s hospodářskou krizí věnovalo mnoho fi rem zvýšené prezentaci svých fi remních značek, ale především i důraznějšímu připomínání svých výrobků zákazníkům. Klasický trojúhelník se v 30. letech objevuje takřka jako doplněk veškeré inzerce fi rmy. Text z roku 1930 je opět delší a jakoby naléhavější. Hlavním důvodem bylo však převzetí fi rmy po smrti zakladatele Františka Kosteleckého jeho synem Ladislavem: Zprávy mým přátelům v této rubrice, které vás mohou zajímat. Značka trojúhelník znamená, že zboží, které je jí opatřeno, je dobré, ať je to mazadlo, vaselina, oleje či barvy apod. Přebírám za jeho jakost odpovědnost a proto prosím, aby byl kladen důraz na tuto značku, neboť je záruka dobré služby veřejnosti a konec konců i úspora, která je vždy při kvalitním zboží. F. Kostelecký, barvy, oleje, Pardubice.14)
V roce 1931 se v Pardubicích konala známá celostátní výstava, jenž měla propagovat tělovýchovu a sport. Je pochopitelné, že výstava posloužila k propagaci mnoha fi rem. Firma F. Kostelecký upozorňovala na propagační letáky: Výstava v Pardubicích, bude jak je zřejmo z přihlášek k jednotlivým sjezdům, velmi četně navštívena a bude stěží jedné rodiny, která byl nebyla někým navštívena. Na tuto okolnost poukazují přiložené letáčky fy F. Kostelecký, barvy, oleje, Pardubice, která k úpravě všech předmětů doporučuje speciální DURABLE barvy. Dlouholeté zkušenosti, jakož i svědomitost této fi rmy zaručují dobrý výsledek.15) V propagační brožuře, vydané u příležitosti výstavy v Pardubicích v roce 1931, otiskla fi rma poměrně malý a nenápadný text: Barvy, Laky, Fr. Kostelecký, Pardubice, založeno roku 1888. V inzertním poli tentokrát chyběl trojúhelník.16) Ve stejném roce fi rma inzerovala reklamu na titulní stránce Východočeského republikánu, přímo pod titulní hlavičkou. Text je zajímavý: Hold výstavě skládá fa F. Kostelecký, barvy, oleje otevřením nové obchodní místnosti, Pardubice, Bílé náměstí, telefon 49. Text je proveden velkými tučnými písmeny přes celou šíři novinové stránky.17) Roce 1932 uvedla fi rma na trh nový výrobek s tímto reklamním textem: Ovocné stromy stříkejte Losolem, na skladě u fy F. Kostelecký, Pardubice, Bílé předměstí, 1 kg Kč 6, při větším odběru sleva, zajímavá brožura Hnojení zahrad zdarma.18)
V roce 1933 fi rma uveřejnila opět nový výrobek s textem: Slunečnicový olej k smažení dle francouzského a ruského způsobu má na skladě František Kostelecký, Pardubice, Bílé náměstí.19)
V roce 1934 připomněla svůj výrobek Losol textem: Krvavou mšici a jiné cizopasníky zničíte 5–10 % postřikem Losolu od fi rmy F. Kostelecký, Pardubice, Na Bílém.20) Jako zajímavost lze uvést příklad vánoční reklamy a současně i poděkování u příležitosti 50. jubilea existence fi rmy svým věrným zákazníkům. Poděkování se objevilo již v posledním dvojčísle časopisu Východ v roce 1937, ale fi rma slavila své skutečné jubileum až o rok později (založ. r. 1888). Děkovný text zněl: Poděkování. V jubilejním 50tém výročí fi rmy považuji za svoji povinnost, abych upřímně poděkoval všem svým příznivcům za důvěru mně a mé fi rmě věnovanou a abych je ubezpečil, že v těch intencích, ve kterých závod vyrostl, půjde i budoucně. Přeji všem svým přátelům mnoho zdraví a zdaru, jakož i příjemné a radostné prožití velikonočních (v reklamě je skutečně napsáno velikonočních místo vánočních, vloudil se sem opravdu kuriózní tiskařský šotek!!). Ladislav Kostelecký za fi rmu F. Kostelecký, barvy, oleje, Pardubice, na Bílém, tam u těch hodin.21) O rok později fi rma opublikovala u příležitosti 50 letého jubilea rozsáhlý článek, ve které kromě své historie představila některé své mimoekonomické aktivity v rámci Pardubic. Součástí reklamního článku jsou i fotografi e F. Kosteleckého a L. Kosteleckého.22)
Ve válečném roce 1940 uveřejnila fi rma svoji reklamu v publikaci Pardubice spolu s jinými fi rmami. Text: Od roku 1888 slouží fi rma F. Kostelecký, barvy oleje, Pardubice svým spoluobčanům a širokému okolí. V reklamě nechyběl trojúhelník s písmenem K.23) V Pardubicích existovalo více fi rem, které se zabývaly podobným sortimentem jako fi rma F. Kostelecký, především fi rma Vladimír Kerhart.24)
Firma F. Kostelecký se svoji důsledně používanou fi remní značkou (logem) zapsala trvale do povědomí pardubických občanů v období na přelomu 19. a 20. století a stejně tak i v období meziválečném. Můžeme ji tedy přiřadit k jiným známým fi remním značkám (ochranným známkám), jako například ke kávovému mlýnku J. Francka, bonbónu s liščí hlavou fi rmy Josefa Lišky („mluvící fi remní značka“), písmenem H fi rma Vl. Holubáře či fi rma F. Červenky a jeho charakteristickým písmeny F a Č na pozadí siluety továrního objektu v trojúhelníku. S nadsázkou tedy můžeme říci, že se na bohatém koloritu regionální pardubické průmyslové reklamy podílely trojúhelníky hned dva!25)

Poznámky:
1) Adresář Pardubic, 1902, str. 112. V adresáři, jenž tvořil podrobný soupis všech tehdejších registrovaných živností, se mimo jiné udává, že vývoz zboží obnášel přibližně 120 vagónů.
2) Východočeský republikán, 1. 4. 1938, roč. XX., č. 14, str. 7 (50. výročí založení fi rmy F. Kostelecký)
3) O historii fi rmy: Borovec, Petr a kol.: Historie a současnost podnikání na Pardubicku, Městské knihy s.r.o. Žehušice, 2007, str. 102–103. Podrobněji o historii: Východočeský republikán, 1. 4. 1938, roč. XX., č. 14, str. 7 (50 roků fy F. Kostelecký, barvy, oleje, Pardubice)
4) Tamtéž, str. 7.
5) Letos tedy uplynulo 120 let od založení fi rmy.
6) Adresář Pardubic, 1902, str. 112.
7) F.K. Potěšil: Adresář města Pardubic, 1911.
8) Východočeský republikán, 16. 5. 1919, roč. I., č. 1, str. 7.
9) Východočeský republikán, 31. 8. 1923, roč. V., č. 35, str. 5.
10) Východočeský republikán, 22. 2. 1924, roč. VI., č. 8, str. 4.
11) Východočeský republikán, 12. 9. 1924, roč. VI., č. 37, str. 7.
12) Východočeský republikán, 10. 4. 1925, roč. VII., č. 15, str. 6.
13) Firma dále doporučovala zjemnit vaselinu dobrým rybím tukem. Východočeský republikán 1. 11. 1929, roč. XI., č. 44, str. 6.
14) Východočeský republikán, 31. 1. 1930, roč. XII., č. 5, str. 3.
15) Východ, 18. 4. 1931, roč. XIII., č. 16, str. 4.
16) Výstava tělesné výchovy a sportu v Pardubicích, Brno 1931.
17) Východočeský republikán, 29. 5. 1931, roč. XIII., č. 22, str. 1.
18) Východočeský republikán, 11. 11. 1932, roč. XIV., č. 46, str. 6.
19) Východočeský republikán, 15. 12. 1933, roč. XV., č. 51, str. 3.
20) Východočeský republikán, 9. 11. 1934, roč. XVI., č.45, str. 2.
21) Východ, 24. 12. 1937, roč. XX., č. 51–52, str.6. (tiskařské šotky se čas od času objevují v reklamách a bylo by zajímavé jim věnovat vlastní kapitolu v historii reklamy).
22) Východočeský republikán, 1. 4. 1938. roč.XX., č. 14, str. 7.
23) Pardubice, 1940, nečísl.
24) Firma V. Kerhart uveřejnila například ve Východočeském republikánu reklamu s tímto textem: Barvy všeho druhu levně koupíte v továrně barev fy V. Kerhart, Pardubice, kancelář v ul. Sladkovského 1787), Východočeský republikán, 21. 6. 1935, roč. XVII., č. 25, str. 7). O fi rmě František Červenka více: Borovec, Petr a kol.: Historie a současnost podnikání na Pardubicku, Městské knihy s.r.o. Žehušice, 2007, str. 80.
25) Firma F. Červenka však používala ještě stabilní grafi cký prvek mimo svůj trojúhelník, tím byla černá šerpa se jménem zakladatele fi rmy. Tato šerpa byla součástí většiny reklamní inzerce. Firma F. Červenka byla založena rok před fi rmou F. Kostelecký, sídlila Na Vrtálně č. 72 v blízkosti známého Jandíkova mlýna a později pekárny Panis. Firma fungovala jako chemická barvírna a čistírna, své dílny měla na Wilsonově třídě č. 763 a dále v Hradci Králové, Chrudimi a Novém Bydžově.

GPS souřadnice: 50.04041N, 15.78053E

Autor: PhDr. Petr Brovec
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 5/2008


Předchozí článek: Fenomén rychlosti v pardubické reklamě
Následující článek: Husův pomník v Sezemicích


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 100 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 2/2022 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Stavební kameny Pardubického kraje
Země Keltů
Cyklistické areály
Zřícenina loveckého zámečku NeulustPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v CHRUDIMI.

CHRUDIMSKO: Rane gotický kostel sv. Mikuláše v PROSEČI z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Pomník obětem z první světové války v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Socha slona je symbolem KRÁLICKÉHO SNĚŽNÍKU, který je nejvýše položeným místem Pardubického kraje (1423 m.)

ORLICKOÚSTECKO: Klášter HEDEČ - poutní místo nedaleko Králík.

SVITAVSKO: Náměstí v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ s radniční věží, která nemá žádné základy.

SVITAVSKO: Zřícenina hradu SVOJANOV.

PARDUBICKO: Uličky Starého města v PARDUBICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml