Sdružení přátel Pardubického kraje

Pestrobarevný a originální svět reklamních letáků


26. 05. 2010 Pod pojmem leták si většina z nás vybaví jednolistovou tiskovinu, menšího formátu, s krátkým naléhavým a aktuálním sdělením, s grafickou výzdobou, mající většinou originální barevné řešení. Letáky prošly dlouhým historickým vývojem, ve kterém nedošlo jen k jejich nekonečné textové variabilitě, ale i změně technické dokonalosti. V mnohém však zůstaly letáky stejné. Informují nás stručně, se snadno zapamatovatelným obsahem, o aktuální změně. A v tomto případě je jedno, jestli se jedná o leták s politickým obsahem, kulturním sportovním či právě průmyslovým. I způsob rozšiřování nebo umisťování zůstal téměř stejný. Drobnou reklamní tiskovinu najdete přilepenou na veřejných prostranstvích, ve výlohách obchodů nebo jej dostanete do schránky. Nejrychlejší je pak ten leták ( zde snad k vysvětlení tohoto českého pojmu - rychle předati informaci ), který dostanete na ulici či v obchodě přímo do ruky.

Letáky byly většinou samostatným zdrojem informací, nebyly součástí novin, časopisů nebo publikací. V tom byl jejich zásadní rozdíl od inzerce. Stručností a aktuálností předané informace se totiž inzerci podobaly.
Rychlý a levný tisk umožnil rozmnožovat zprávy a nabízet je většímu počtu zájemců. Na počátku 16. století se tak objevovaly první tištěné letáky. Vycházely nepravidelně a informovaly o významných i méně významných událostech. Letáky a všechen ostatní "reklamní tisk" jako nejrůznější brožury , kalendáře a pozvánky byly stejně rychlé jako tehdejší poštovní vozy. Honba za aktuálností však již začala. Letáky v šíření informací předběhly časově i první noviny.
Reklamní účely se na letácích objevily velmi záhy. Pokud však šlo o ryze ekonomické informace ( např. otevření nové firmy, oslavy nejrůznějších výročí firmy, přesídlení závodu, otevření pobočky, slevy apod. ), objevuje se jich překvapivě málo.
Nejstarší zachovalý leták v archivních fondech, zabývající se obecně nějakou obchodně - živnostenskou činností, je leták O dnech dobytčích trhů v Pardubicích, pod vedením Městské rady v čele se starostou Bubeníkem ze dne 9.10. 1861. O deset let později (1.1. 1871) je vytištěn leták K přispění na zbudování společného pivovaru. Akce proběhla pod záštitou starosty A. Černíka. Dne 26.1. 1877 se do oběhu dostává leták,informující O koňských a dobytčích trzích pod patronací Městské rady v Pardubicích. Běžné byly společenské akce, které pořádaly nejrůznější dělnické spolky, tak tomu bylo i v letáku, který by vytištěn 11.2. 1882, kdy byl na letáku inzerován Ples dělnictva strojnické továrny J. Prokopa v sále Odeonu. Stejná společenská akce proběhla 27.1. 1883, tentokrát ve známém pardubickém hotelu Veselka. V roce 1891 oznámila na letáku Společná knihtiskárna v Pardubicích, že zahájila svoji činnost. Svoji existenci Společná knihtiskárna prezentovala rovněž na letáku z roku 1893. Jeden z prvních "klasických" reklamních letáků, propagující svoji firmu s nabízeným zbožím, je leták z roku 1894, na kterém firma Růžička informuje o svém módním závodě. Stejného obsahu je i leták z března 1896, kdy spojení hlásí firmy Š. Borecký aj. Komeštík do jediné firmy Anitifur.
Kulaté výročí bylo vždy důvodem k prezentování této skutečnosti veřejnosti. Nejvhodnější formou byla novinová inzerce či leták. Z července 1901 se zachoval leták, ohlašující Oslavy 20 let trvání Živnostensko - řemeslnické besedy v Pardubicích. Z dubna 1907 je inzerování otevření dekoračního malířského závodu J. Kalhouse. Ze stejného roku (1.1. ) se zachoval reklamní leták firmy Karel Opitz.
Dne 1.1. 1909 ohlásil jiný leták Převzetí obchodu zboží smíšeným B. Jirásko. Další leták ohlašuje 6.3. 1909 otevření obchodu s mužskými a chlapeckými oděvy firmy Maxe Richtera ( U dělníka ). Z roku 1910 se zachoval leták Záložny hostinských v Pardubicích ( Společenstvo hostinských, kavárníků a vinárníků v Pardubicích ). Za drobný propagační tisk ( vizitku ) můžeme považovat poděkování Ing. J. Prokopa z října 1910 za projev ke zvolení starosty města.
Letáky zvaly často k nejrůznějším sjezdům. Tak to bylo v případě i nejrůznějších hospodářských spolků a společenstev. Na den 10.9. 1911 byl svolán letáky Velký pracovní sjezd východočeských mistrů pekařských Měšťanskou besedou v Pardubicích.
Dalšími propagačními tisky byly reklamní kalendáře, v podobě jediného listu, čili letáku, případně v podobě vícestránkové brožury. Z roku 1912 se zachovalo Srdečné blahopřání k Novému roku od pardubické kominické firmy F. Just. O rok později inzerovala v drobné brožuře firma F. Kosina. Blahopřání k Novému roku tiskla často i známá pardubická knihtiskárna Vlastimil Vokolek.
Součástí drobného reklamního tisku byly i různé ceníky s vyobrazením nabízeného zboží. Jedním z nejstarších zachovaných je ceník firmy V. Kolařík z roku 1913. Nejčastěji se však v archivních fondech objevují aktuální ceníky známé semenářské firmy B. Jičínský.
Velmi pečlivě graficky promyšlenou podobu letáku měla vždy firma E. Krause, továrny na železné konstrukce a portály. Tak tomu bylo i v inzerovaném letáku z roku 1915.
V březnu 1919 dala do oběhu leták firma Františka Zahradníka, mistra dlaždického, ve kterém propaguje své zboží. V roce 1920 se na letáku objevuje jméno velmi známého pardubického fotoateliéru Deyl. Firma použila k propagaci otištění dopisu, který firmě zaslal spisovatel Alois Jirásek, ve kterém si velmi pochvaluje provedení fotografií. Pochvalný dopis měl být sám o sobě dostatečnou reklamou firmě.
Drtivá většina letáků před první světovou válkou sloužila k propagaci především kulturních ( a jiných nejrůznějších společenských akcí , z nichž vynikaly především koncerty, divadelní akce, literární dýchánky, abiturientské večírky na rozloučenou, letáky sboru dobrovolných hasičů, reprezentativní večírky, věnečky, večírky pěveckých spolků, letáky TJ Sokol ). Specifický obsah měly letáky v době světové války.
Po válce pak letáky ohlašovaly znovu nejrůznější kulturní akce, plesy, společenské večery, koncerty, umělecké výstavy, řádné valné ( řádné ) schůze jednotlivých politických stran, výstavní akce ale i valné hromady průmyslové, obchodní a živnostenské poradny v Pardubicích. Dále byly prostřednictvím letáků oznamovány vyhlášky a nařízení nejrůznějších úřadů. V tomto případě však nemůžeme mluvit o ryze reklamních letácích. Naopak, zcela evidentní propagační důvody měly letáky jednotlivých politických stran , kterými se však zde zabývat nebudeme.
Na konci sledovaného období, v závěru 30. let se objevují letáky se specifickými obsahy, charakterizující politické a celospolečenské nálady v předvečer nového válečného konfliktu. Výstavní katalogy jsou dnes významným pramenem hospodářským dějin regionu. Z roku 1922 pochází výstavní katalog Živnostensko - obchodní výstavy a tržnice, pořádané ve dnech 26.9 - 1.10. Jednalo se o několikastránkovou brožuru, ve které bylo kromě výstavního řádu velké množství regionálních i mimo regionálních reklam. Jednotlivé svátky v roce byly příležitostí k vydání reklamních letáků, zaměřujících se např. na předvánoční slevy apod. V podobném duchu vyzněl reklamní leták firmy B. Svobody z roku 1922 s titulem " Reklamou letem světem!"
Dalším, neméně důležitým pramenem k hospodářským dějinám, jsou tzv. adresáře, které se vydávaly aktuálně ke každému roku. Jak název napovídá, jednalo se o abecední seznam známých pardubických podnikatelů ( v adresářích však nebyl nikdy uváděn vyčerpávající soupis všech řemesel, obchodů a průmyslových závodů ). V některých adresářích jsou abecedně řazeny jednotlivé druhy živností a teprve potom osoby v nich pracujících. Součástí adresářů byly i reklamy, většinou soustředěné v zadní části. Adresáře byly tedy jakýmisi reklamními brožurami. Z pardubických adresářů uveďme adresář ze září roku 1926, vytištěný známou pardubickou knihtiskárnou Otto a Růžička. Z roku 1928 pochází dále reklamní adresář obchodů, živností a průmyslu.
Velmi graficky zdařilé byly reklamní letáky, vydávané jednotlivými pardubickými knihkupci. Kromě vlastní reklamy se knihkupci a knihtiskárny často podíleli na vydání tzv. literárních letáků, oznamující nejrůznější společenské akce ve městě. Např. z roku 1922 pochází literární leták, vydaný pardubickým knihkupcem K. Kubeškou. Na letáku je seznam aktuálně vyšlých knih. Z roku 1934 je i reklamní leták pardubické knihtiskárny B. Turek. ( pokračování )

Autor: PhDr. Petr Borovec
Vyšlo ve Vlastivědných listech Pardubického kraje číslo: 1/2010
Předchozí článek: (Téměř) zapomenuté pardubické firmy – pátá část
Následující článek: Čermenští lékaři


Vytiskni stránku

Zpět na úvodní stránku
Vlastivědný časopis o zajímavostech, památkách, historii a osobnostech Pardubického kraje.
Pokud máte zájem pravidelně dostávat časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje, kontaktujte nás. Roční předpatné činí 200 Kč.
Stáhněte si PŘIHLÁŠKU a odešlete na adresu Sdružení přátel Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice 530 02.


V čísle 1/2024 Vlastivědných listů Pardubického kraje si mimo jiné přečtete:
Rabštejnská Lhota
Mladkovská vrchovina
Průzkum na Šibeničním vrchu
Pardubické kostelyPardubický kraj
CHRUDIMSKO: Jeden tzv. hrobodomů v LEŽÁKÁCH. Součást pietního místa Ležáky, obce vypálené nacisty 24.6.1942

CHRUDIMSKO: Rane gotický kostel sv. Mikuláše v PROSEČI z konce 13. století.

ORLICKOÚSTECKO: Pomník obětem z první světové války v DOBŘÍKOVĚ.

ORLICKOÚSTECKO: Kostel sv. Jana Křtitele v TATENICÍCH.

ORLICKOÚSTECKO: Náměstí v JABLONNÉM NAD ORLICÍ.

SVITAVSKO: Zadní vstup na zámek v MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

SVITAVSKO: Kostel Povýšení sv. Lřížev LITOMYŠLI, nejvýznamnější památka z předhusitského období.

PARDUBICKO: Kašna na náměstí v DAŠICÍCH.
Hledat na webu:     


- Klub přátel Pardubicka
- Parpedie
- Pardubický SlavínCreated by pratele.pa.kraje@seznam.cz
sitemap.xml